Chương trình bắt đầu lúc 8g00 Chúa Nhật ngày 06.06.2021

https://youtu.be/TybJzE0PT0k