Back to Top

Ban chap su 2021 2022

Ban trị sự Hội Thánh Nhiệm kỳ 2021-2022

               Thư ký Trương Văn Hải

               Thủ quỹ Nguyễn Vũ Mai Trâm

               Ủy viên Trần Bằng

               Ủy viên Lưu Quốc Hùng

 

Ban chấp sự Hội Thánh Nhiệm kỳ 2021-2022

Chấp sự Trương Văn Hải: Thư ký & Ủy viên Thờ phượng

Chấp sự Nguyễn Vũ Mai Trâm: Thủ quỹ

Chấp sự  Lưu Quốc Hùng: Phó Thư ký & Ủy viên Cơ đốc giáo dục

Chấp sự Ông Thị Thanh Tâm: Phó thủ quỹ & Đặc trách thiếu niên

Chấp sự Trần Bằng: Ủy viên Truyền giáo

Chấp sự Lê Thanh Bình: Ủy viên Thăm viếng

Chấp sự Lê Thế Phương: Ủy viên Phục vụ

Chấp sự Trần Thị Huy Khiêm: Đặc trách Nữ giới

Chấp sự Châu Thị Ngọc Mai: Ủy viên chăm sóc

Chấp sự Phan Thị Được: Đặc trách Cao niên

Chấp sự Nguyễn Hà Mạnh Tuấn: Đặc trách Tráng niên

Chấp sự Bùi Ngọc Phước: Đặc trách Thanh tráng & Ủy viên tương tế

Chấp sự Lê Hoài Thiên Tâm: Đặc trách Thanh niên – Sinh viên  & Ủy viên Truyền thông

Chấp sự Trương Thị Hà: Đặc trách Thiếu nhi