Chương trình Thi Viết thuộc lòng Kinh Thánh Giáng Sinh 2021, theo Bản Truyền Thống, vào Chúa Nhật 12.12.2021sau giờ nhóm của Hội Thánh.

1/   Kính mời quý tín hữu Cao Niên học thuộc lòng Phi-líp 2:5-18

2/   Quý tín hữu từ Thiếu niên trở lên học thuộc lòng Phi-líp 1:22-2:18.

3/   Lớp Thiếu Nhi (Sinh năm 2009–2010): Thi Thiên 27

4/   Lớp Nhi Đồng (Sinh năm 2011–2012): Châm Ngôn 3:1-12

5/   Lớp Đồng Ấu (Sinh năm 2013–2014): Thi Thiên 27:1-10

6/   Lớp Ấu Nhi:

   - Các em sinh năm 2015: Thi Thiên 139:7 -14

   - Các em sinh năm 2016: Thi Thiên 139:1-6

7/ Lớp Ấu Thơ:

  - Các em sinh năm 2017: Thi Thiên 23:4- 6

  - Các em sinh năm 2018: Thi Thiên 23:1 - 3