Chương trình  thi Kinh Thánh Mùa Hè 2021, được tổ chức  vào Chúa Nhật 26.09.2021 sau giờ nhóm của Hội Thánh.

o   Quý tín hữu trên 60 tuổi viết thuộc lòng Ê-phê-sô 4:20–5:2 theo Bn Truyn Thng

o   Quý tín hữu từ thiếu niên trở lên viết thuộc lòng Ê-phê-sô 4:11-32 theo Bn Truyn Thng