Chủ Đề Các Ngày Lễ Trong Năm 2021


Đề tài và câu gốc cho các ngày lễ của Hội Thánh trong năm 2021

1. Lễ kỷ niệm Chúa chịu thương khó (01/4/2021)
Đề tài: Chúa chết vì tôi
Câu gốc: Rô-ma 4:25

2. Lễ kỷ niệm Chúa Phục sinh (04/4/2021)
Đề tài: Chúa sống vì tôi
Câu gốc: Rô-ma 4:25

3. Lễ kỷ niệm Chúa Thăng thiên (13/5/2021)
Đề tài: Chúa về trời
Câu gốc: Công vụ 1:9

4. Lễ kỷ niệm Đức Thánh Linh giáng lâm (23/5/2021)
Đề tài: Quyền năng từ trời
Câu gốc: Công vụ 1:8

5. Lễ kỷ niệm Chúa Giáng sinh (24-25/12/2021)
Đề tài: Bình an dưới đất
Câu gốc: Lu-ca 2:14

 

(Theo httlvn.org)