Get Adobe Flash player
Tang Lễ Thánh Kinh Mùa Hè 2010


Thánh Kinh Mùa Hè 2010

Cảm tạ Cha Từ Ái của chúng ta đã ban cho Hội Thánh Đà Lạt lại được dịp tổ chức THÁNH KINH MÙA HÈ một lần nữa. Nhìn lại quá khứ, đã bao thế hệ đi qua nhờ được học hỏi Lời Chúa qua các kỳ Thánh Kinh Mùa Hè mà được biết rõ về Chúa là ai, và đã tiếp nhận Ngài làm Cứu Chúa của đời sống mình. Nhiều người đã được trưởng thành và hết lòng sống cho Chúa. Có nhiều mục sư, truyền đạo ngày nay là những “thiếu niên”, “thiếu nhi” ngày xưa đã tận hiến đời sống mình trở nên những đầy tớ hầu việc Chúa ở khắp mọi nơi trên thế giới. Vinh hiển thuộc về Chúa.


Thánh Kinh Mùa Hè 2010, Tổng Liên Hội Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (MN) chọn chủ đề: MÔN ĐỆ CỦA CHÚA GIÊ-XU, qua nhân vật chính là ông Phi-e-rơ các em thiếu nhi trên toàn quốc sẽ được học bài học:

Bài 1. CHÚA GIÊ-XU KÊU GỌI (Ma-thi-ơ 4:17-22; Mác 1:14-20).

Trọng tâm: Cần nghe tiếng Chúa Giê-xu gọi và theo Ngài để làm môn đệ của Ngài.

Bài học 2. CHÚA GIÊ-XU BẢO VỆ (Ma-thi-ơ 14:22-33; Mác 6:45-52; Giăng 6:16-21).

Trọng tâm: Môn đệ của Chúa Giê-xu cần mong muốn trở nên giống như Chúa.

Bài 3. CHÚA GIÊ-XU CỨU RỖI (Ma-thi-ơ 16:13-19; Mác 8:27-29; Lu-ca 9:18-21; Giăng 6:66-71).

Trọng tâm: Người theo Chúa Giê-xu, nhận mình là môn đệ của Chúa, phải tuyên xưng đức tin của mình.

Bài 4. CHÚA GIÊ-XU THA THỨ (Ma-thi-ơ 26:69-75; Mác 14:66-72; Lu-ca 22:54-62; Giăng 18:15-18, 25-27).

Trọng tâm: Khi phạm tội, biết ăn năn với Chúa, sẽ nhận được sự tha thứ.

Bài 5. CHÚA GIÊ-XU BAN QUYỀN NĂNG (Công-vụ 3).

Trọng tâm: Mục đích quan trọng nhất khi làm môn đệ của Chúa Giê-xu là nói về Tin Lành cứu rỗi cho mọi người.

Câu Kinh Thánh chủ đề: "Hãy xem Đức Chúa Cha đã tỏ cho chúng ta sự yêu thương dường nào, mà cho chúng ta được xưng là con cái Đức Chúa Trời; và chúng ta thật là con cái Ngài." (IGiăng 3:1)

Xin quý vị tiếp tục cầu nguyện cho Thánh Kinh Mùa Hè được kết quả thật nhiều. Ao ước tất cả các em ý thức mình cần tiếp nhận Cứu Chúa Thế Giê-xu cách cá nhân, kinh nghiệm quyền năng tha thứ của Chúa, bước theo Đức Thánh Linh. Thành phố Đà Lạt còn rất nhiều người chưa biết đến ơn cứu rỗi, Chúa Giê-xu cần các em trở nên môn đệ Ngài đặng làm chứng nhân cho Phúc âm, và đem Tin Lành đến cho mọi người trong gia đình, tại học đường…

Xin quí vị cùng xem một vài hình ảnh của ngày đầu tiên của Thánh Kinh Mùa Hè.

Album 01. Các lớp tĩnh nguyện.

Album 02. Khai mạc Thánh Kinh Mùa Hè 2010.

Album 03. Mọi người đang chuẩn bị cho một ngày bận rộn!

Album 04. Các lớp đang trong giờ học.

Album 05. Giờ ăn trưa.

Album 06. Giờ ra về, trời mưa nhiều!