Get Adobe Flash player
Nhóm Gáp-ri-ên Chương Trình Nhóm Gáp-ri-ên


Chương Trình Nhóm Gáp-ri-ên

CHƯƠNG TRÌNH NHÓM GÁP-RI-ÊN

 

 


NGAØY HD ÑAÀU GIÔØ NOÄI DUNG CHÍNH HD NOÄI DUNG CHÍNH GHI CHUÙ
6/2/2010 Thaùi Bình Minh (*) Baøi 21: ÑAÉC THAÉNG THEÁ GIAN Traàn Ngoïc Duy (*) Baøi 21 töø Thaùng 4 ñöa sang
6/9/2010 Nghæ Thaùnh Kinh Muøa Heø Thieáu Nhi Gab phuï giuùp
Thöù Baûy: 12/06/2010 Laøm Veä Sinh Nhaø Thôø - 07:30
6/16/2010 Traàn Ngoïc Duy Baøi 24: LAO ÑEÁN MUÏC TIEÂU Nguyeãn Hoaøng Linh Thöù Baûy 19/6 - Huaán Luyeän Kyõ Naêng (14h00)
6/23/2010 Nguyeãn Thò Ngoïc Hieàn Baøi 25: SOÁNG NHÖ THIEÂN HAÏ? Nguyeãn Hoaøng Linh Thöù Baûy 26/6 - Huaán Luyeän Kyõ Naêng (14h00)
6/30/2010 Nguyeãn Minh Hoøa Baøi 26: KEÛ PHAÛN CHUÙA Nguyeãn Hoaøng Linh Nhoùm taïi nhaø M. Hoøa
Thöù Baûy: 03/07/2010 Laøm Veä Sinh Nhaø Thôø - 07:30
7/7/2010 Ngoâ Chí Thaønh Loaït Baøi TN ñöa xuoáng Traàn Ngoïc Duy Saùch Giacô
7/14/2010 Nghæ Traïi Heø Thanh Nieân
7/21/2010 Phan Taán Gia Thònh Loaït taøi lieäu: KHAÙM PHAÙ - Baøi 1 Ñaëng Thò AÙi Lan
Thöù Baûy: 24/07/2010 Laøm Veä Sinh Nhaø Thôø - 07:30
7/28/2010 Lieâng Hoùt Esste Baøi 27: CUOÄC SOÁNG GIÖÕA XAÕ HOÄI - P.II Ñaëng Thò AÙi Lan "Laøm ngöôøi hieåu bieát"