Get Adobe Flash player
Nhóm Gáp-ri-ên


Nhóm Gáp-ri-ên

Giới Thiệu Nhóm Gáp-ri-ên

Cảm tạ ơn Đức Chúa Trời là Đấng đã tìm và cứu chúng ta từ những tội nhân trở nên con cái của Ngài. Mỗi ngày Chúa đã đem thêm nhiều người mới vào Hội Thánh của Chúa.

Từ năm 2008 Ban Thanh Niên Đà Lạt bắt đầu một nhóm nhỏ mới với tên GÁPRIÊN. Nhóm Gápriên là kết quả nhân cấp từ nhóm MICHÊN (trưởng nhóm là anh Đinh Kim Nhật). Kể từ đây thì nhóm Gápriên sẽ do trưởng nhóm là anh Trần Ngọc Duy hướng dẫn.

Từ năm 2009 đặc trách Thanh niên là Chấp sự Nguyễn Thiên Ý đã mời anh Nguyễn Hoàng Linh và chị Đặng Thị Ái Lan cùng lo điều hành nhóm Gápriên để phát triển nhóm theo mô hình mới Nhóm Nhỏ Năng Động, mục đích gây dựng các bạn thanh niên, đặc biệt là các tân tín hữu qua các giai đoạn:

  1. Giai đoạn chinh phục
  2. Giai đoạn gây dựng vững mạnh
  3. Giai đoạn môn đệ hóa
  4. Giai đoạn sai phái

Với mục tiêu trên nhóm Gápriên sẽ kết thúc vào cuối năm 2010, ra đi chinh phục, gây dựng tiếp tục chu kỳ mới.

Kể từ ngày 03-10-2010 Đặc trách Thanh Niên mời anh Nguyễn Hoàng Linh chính thức làm trưởng nhóm, thay thế cho anh Trần Ngọc Duy vì lý do anh Trần Ngọc Duy đã có gia đình và cháu nhỏ. Dầu vậy tổ chức nhóm vẫn sẽ gồm anh Nguyễn Hoàng Linh (trưởng nhóm), anh Trần Ngọc Duy và chị Đặng Thị Ái Lan đồng phụ trách.

Nhóm Gáp-ri-ên nhóm lại vào mỗi tối thứ Tư, lúc 19giờ, tại phòng nhóm Vườn Trẻ.

Xin Hội Thánh cầu thay cho các bạn trong nhóm Gápriên, để qua nhóm nhỏ này nhiều người được biết đến Chúa, được lớn lên trong sự hiểu biết Chúa, kinh nghiệm Ngài và trở thành những chứng nhân tiếp tục rao truyền Phúc âm của Chúa cho nhiều người nữa được biết.

 

DANH SÁCH NHÓM

STT Họ và Tên
1 Trần Ngọc Duy
2 Nguyễn Minh Hòa
3 Nguyễn Ngọc Hiền
4 Đặng Thị Ái Lan
5 Nguyễn Hoàng Linh
6 Thái Bình Minh
7 Cao Minh Ngọc
8 Nguyễn Lê Thái Như
9 Ngô Chí Thành
10 Phan Tấn Toàn Thịnh
11 Đoàn Thị Tú Trinh
12 Trương Thị Yến Trúc
13 Cao Anh Tuấn

Chương Trình Nhóm Gáp-ri-ên

CHƯƠNG TRÌNH NHÓM GÁP-RI-ÊN

 

 


NGAØY HD ÑAÀU GIÔØ NOÄI DUNG CHÍNH HD NOÄI DUNG CHÍNH GHI CHUÙ
6/2/2010 Thaùi Bình Minh (*) Baøi 21: ÑAÉC THAÉNG THEÁ GIAN Traàn Ngoïc Duy (*) Baøi 21 töø Thaùng 4 ñöa sang
6/9/2010 Nghæ Thaùnh Kinh Muøa Heø Thieáu Nhi Gab phuï giuùp
Thöù Baûy: 12/06/2010 Laøm Veä Sinh Nhaø Thôø - 07:30
6/16/2010 Traàn Ngoïc Duy Baøi 24: LAO ÑEÁN MUÏC TIEÂU Nguyeãn Hoaøng Linh Thöù Baûy 19/6 - Huaán Luyeän Kyõ Naêng (14h00)
6/23/2010 Nguyeãn Thò Ngoïc Hieàn Baøi 25: SOÁNG NHÖ THIEÂN HAÏ? Nguyeãn Hoaøng Linh Thöù Baûy 26/6 - Huaán Luyeän Kyõ Naêng (14h00)
6/30/2010 Nguyeãn Minh Hoøa Baøi 26: KEÛ PHAÛN CHUÙA Nguyeãn Hoaøng Linh Nhoùm taïi nhaø M. Hoøa
Thöù Baûy: 03/07/2010 Laøm Veä Sinh Nhaø Thôø - 07:30
7/7/2010 Ngoâ Chí Thaønh Loaït Baøi TN ñöa xuoáng Traàn Ngoïc Duy Saùch Giacô
7/14/2010 Nghæ Traïi Heø Thanh Nieân
7/21/2010 Phan Taán Gia Thònh Loaït taøi lieäu: KHAÙM PHAÙ - Baøi 1 Ñaëng Thò AÙi Lan
Thöù Baûy: 24/07/2010 Laøm Veä Sinh Nhaø Thôø - 07:30
7/28/2010 Lieâng Hoùt Esste Baøi 27: CUOÄC SOÁNG GIÖÕA XAÕ HOÄI - P.II Ñaëng Thò AÙi Lan "Laøm ngöôøi hieåu bieát"