Get Adobe Flash player
Khu Vực Khu Vực 3-4


Khu Vực Phường 3

Khu Vực 3 - 4

Sau những ngày cuối tháng 4 năm 1975, thầy cô Truyền Đạo Nguyễn Văn Huệ lên Đà Lạt, đến với Hội Thánh để chăm sóc, nâng đỡ đức tin cho con cái Chúa tại đây, và Chúa dùng tôi tớ Chúa giúp đỡ con cái Ngài trong những ngày tháng khó khăn này.

Trước tình hình khó khăn chung của Hội Thánh bấy giờ, thầy Truyền Đạo Nguyễn Văn Huệ đã tổ chức chia nhiều điểm nhóm tuần hoàn theo từng khu vực trong Hội Thánh, hầu cho con cái Chúa có thể nhóm lại cầu nguyện, học Kinh Thánh nhằm nâng đỡ đức tin cho nhau. Điểm nhóm Khu Vực 3 bắt đầu trong thời gian và hoàn cảnh như vậy.

Buổi nhóm đầu tiên của Khu Vực 3 tổ chức tại nhà Ông Lê Văn Quỳ ở đường Hà Huy Tập gồm có 4 người với thầy Truyền Đạo Nguyễn Văn Huệ. Theo thời gian nhiều gia đình con cái Chúa trong khu vực tham gia nhóm lại đông hơn. Trước đây chủ yếu nhóm tại nhà con cái Chúa ở đường Hà Huy Tập và Nhà Chung thuộc Phường 3, ngày nay mở rộng qua nhiều con đường khác thuộc các phường lân cận.

Cảm tạ Chúa, đến hôm nay hơn 30 năm, nhóm khu vực vẫn sinh hoạt đều đặn, không gián đoạn. Chúa cho nhóm tuần hoàn tại các gia đình con cái Chúa vào mỗi tối thứ tư hằng tuần thật phước hạnh, cùng học Kinh Thánh theo từng sách, từng đoạn. Dù gặp những tháng mưa bão con cái Chúa vẫn kiên trì nhóm lại học Lời Chúa, mỗi buổi nhóm có ít nhất là 12, 13 người và những lúc lên đến 30 người.

Sau nhöõng ngaøy cuoái thaùng 4 naêm 1975, thaày coâ Truyeàn Ñaïo Nguyeãn Vaên Hueä leân Ñaø Laït, ñeán vôùi Hoäi Thaùnh ñeå chaêm soùc, naâng ñôõ ñöùc tin cho con caùi Chuùa taïi ñaây, vaø Chuùa duøng toâi tôù Chuùa giuùp ñôõ con caùi Ngaøi trong nhöõng ngaøy thaùng khoù khaên naøy.
Tröôùc tình hình khoù khaên chung cuûa Hoäi Thaùnh baáy giôø, thaày Truyeàn Ñaïo Nguyeãn Vaên Hueä ñaõ toå chöùc chia nhieàu ñieåm nhoùm tuaàn hoaøn theo töøng khu vöïc trong Hoäi Thaùnh, haàu cho con caùi Chuùa coù theå nhoùm laïi caàu nguyeän, hoïc Kinh Thaùnh nhaèm naâng ñôõ ñöùc tin cho nhau. Ñieåm nhoùm Khu Vöïc 3 baét ñaàu trong thôøi gian vaø hoaøn caûnh nhö vaäy.
Buoåi nhoùm ñaàu tieân cuûa Khu Vöïc 3 toå chöùc taïi nhaø OÂng Leâ Vaên Quyø ôû ñöôøng Haø Huy Taäp goàm coù 4 ngöôøi vôùi thaày Truyeàn Ñaïo Nguyeãn Vaên Hueä. Theo thôøi gian nhieàu gia ñình con caùi Chuùa trong khu vöïc tham gia nhoùm laïi ñoâng hôn. Tröôùc ñaây chuû yeáu nhoùm taïi nhaø con caùi Chuùa ôû ñöôøng Haø Huy Taäp vaø Nhaø Chung thuoäc Phöôøng 3, ngaøy nay môû roäng qua nhieàu con ñöôøng khaùc thuoäc caùc phöôøng laân caän.
Caûm taï Chuùa, ñeán hoâm nay hôn 30 naêm, nhoùm khu vöïc vaãn sinh hoaït ñeàu ñaën, khoâng giaùn ñoaïn. Chuùa cho nhoùm tuaàn hoaøn taïi caùc gia ñình con caùi Chuùa vaøo moãi toái thöù tö haèng tuaàn thaät phöôùc haïnh, cuøng hoïc Kinh Thaùnh theo töøng saùch, töøng ñoaïn. Duø gaëp nhöõng thaùng möa baõo con caùi Chuùa vaãn kieân trì nhoùm laïi hoïc Lôøi Chuùa, moãi buoåi nhoùm coù ít nhaát laø 12, 13 ngöôøi vaø nhöõng luùc leân ñeán 30 ngöôøi.