Get Adobe Flash player
Khu Vực Giới Thiệu


Lịch Sinh Hoạt Trong Tuần

Chúng tôi xin giới thiệu cùng quí vị Lịch Sinh Hoạt Trong Tuần của các Khu Vực.

Kính mời quí con cái Chúa trong mỗi khu vực đến tham gia các buổi nhóm hàng tuần
để được gây dựng niềm tin qua lời Chúa.

(Lưu ý mục Lịch Sinh Hoạt Trong Tuần sẽ được tìm thấy trong menu KHU VỰC)


KHE SANH -
HOÀNG HOA THÁM
Thứ TƯ lúc 19g

KHU VỰC 3-4
Thứ TƯ lúc 19g

NAM HỒ -
TRẠI MÁT
Thứ NĂM lúc 18g30'

CHI LĂNG -
THÁI PHIÊN
Thứ NĂM lúc 18g30'

PHAN ĐÌNH PHÙNG -
HAI BÀ TRƯNG
Thứ NĂM lúc 19g

15-12-2010 -
tại nhà
ông bà Hồ Đào Trung Nguyên

15-12-2010
tại nhà
Nguyễn Thanh Toàn
16-12-2010
tại nhà
ông bà Nguyễn Đức Bình
16-12-2010
tại nhà
ông bà Cao Xuân Tiền
16-12-2010
tại nhà
Phan Thị Được
08-12-2010 -
tại nhà
ông bà Nguyễn Hữu Hoàng
08-12-2010
tại nhà
cô Nguyễn Thị Mỹ An
09-12-2010
tại nhà
ông bà Nguyễn Đức Bình
09-12-2010
tại nhà
Cao Thị Liên
09-12-2010
tại nhà
ông bà Huỳnh Anh

 

 

Thöù Tö: Luùc 19g hoïc Kinh Thaùnh nhoùm nhoû Traùng nieân, Thanh nieân, Thieáu nieân. Khu vöïc Khe Sanh-Hoaøng Hoa Thaùm: nhaø OÂB Hoà Ñaøo Trung Nguyeân;
Khu vöïc 3-4: nhaø Baø Nguyeãn Thanh Toaøn.

Thöù Naêm: Luùc 18g30 taïi khu vöïc Chi Laêng – Thaùi Phieân: nhaø OÂB Cao Xuaân Tieàn;

Khu vöïïc Phan Ñình Phuøng – Hai Baø Tröng: nhaø Coâ Phan Thò Ñöôïc;

Khu vöïc Nam Hoà – Traïi Maùt: nhaø OÂB Traàn Ñöùc Bình.