Get Adobe Flash player
Các Ban Ngành Trường Chúa Nhật


Bài Học Hằng Tuần

Chúa Nhật 15.08.2010

Trường Chúa Nhật Hội Thánh Tin Lành Đà Lạt
Chúa nhật Ngày 15.08.2010

Lớp

Bài học

Giáo viên

Hiện Diện

Ghi Chú

Các Ông

Bài 19: Đại Tiệc Cuối Cùng

A. Bùi Văn Quang

13

Các Bà

Bài 19: Đại Tiệc Cuối Cùng

C. Kim Hoa

34

Tráng Niên

Bài 19: Đại Tiệc Cuối Cùng

C. Ông Thanh Tâm

11

Thanh Niên

Bài 33: Giê-rê-mi Được Gọi Làm Tiên Tri

A. Lê Thành An

11

Thiếu Niên

Bài 6: An-ne

C. Song Xuân

4

Thiếu Nhi

Làm Bài Ôn

C. Hoàng Khánh

7

Vãng Lai Bài 19: Đại Tiệc Cuối Cùng C. Võ Thị Nhàn 20

Đọc thêm...

Chúa Nhật 08.08.2010

Trường Chúa Nhật Hội Thánh Tin Lành Đà Lạt
Chúa nhật Ngày 08.08.2010

Lớp

Bài học

Giáo viên

Hiện Diện

Ghi Chú

Các Ông

Bài 18: Đấng Cơ Đốc Là Sự Che Chở Của Chúng Ta

A. Nguyễn Văn Thanh

11

Các Bà

Bài 18: Đấng Cơ Đốc Là Sự Che Chở Của Chúng Ta

C. Huy Khiêm

33

Tráng Niên

Bài 18: Đấng Cơ Đốc Là Sự Che Chở Của Chúng Ta

C. Ông Thanh Tâm

11

Thanh Niên

Bài 32: Tìm Được Quyển Luật Pháp Đã Mất

A. Trần Bằng

10

Thiếu Niên

Bài 5: Ghê-đê-ôn

C. Song Xuân

4

Thiếu Nhi

Bài 3: Thờ Phượng Đức Chúa Trời

C. Thái An 8

8

Đọc thêm...

Chúa Nhật 01.08.2010

Trường Chúa Nhật Hội Thánh Tin Lành Đà Lạt
Chúa nhật Ngày 01.08.2010

Lớp

Bài học

Giáo viên

Hiện Diện

Ghi Chú

Các Ông

BÀI ÔN


9

Các Bà

BÀI ÔN


30

Tráng Niên

BÀI ÔN


15

Thanh Niên

BÀI ÔN

A. Lê Thành An

8

Thiếu Niên

BÀI ÔN


Thiếu Nhi

Bài 2: Cầu nguyện với
Đức Chúa Trời.

Chị Hoàng Khánh

9

Đọc thêm...

Chúa Nhật 25.07.2010

Trường Chúa Nhật Hội Thánh Tin Lành Đà Lạt
Chúa nhật Ngày 25.07.2010

Lớp

Bài học

Giáo viên

Hiện Diện

Các Ông

Bài 17: ĐẤNG CƠ ĐỐC LÀ ĐẤNG CỨU CHUỘC 

A. Bùi Văn Quang

12

Các Bà

Bài 16: Đức Chúa Trời Đáng được chúc tôn

C. Hồ Thị Hiệp

29

Tráng Niên

Bài 16: Đức Chúa Trời Đáng được chúc tôn

Chị Ông Thị Thanh Tâm

12

Thanh Niên

TRẠI HÈThiếu Niên

Bài 4:  Ra-háp

Chị Lô Thị Kim Ngân

2

Thiếu Nhi

Bài 1: Ghi nhớ ơn của Đức Chúa Trời.

C. Thái An

8

Đọc thêm...

Chúa Nhật 18.07.2010

Trường Chúa Nhật Hội Thánh Tin Lành Đà Lạt
Chúa nhật Ngày 18.07.2010

Lớp

Bài học

Giáo viên

Hiện Diện

Các Ông

Bài 16: Đức Chúa Trời Đáng được chúc tôn

A. Nguyễn Văn Thanh

12

Các Bà

Bài 16: Đức Chúa Trời Đáng được chúc tôn

Cô Nguyễn Thị Kim Hoa

33

Tráng Niên

Bài 16: Đức Chúa Trời Đáng được chúc tôn

Chị Ông Thị Thanh Tâm

14

Thanh Niên

Bài 31: Đầy tớ của Đức Giê-hô-va

A. Lê Thành An

5

Thiếu Niên

Bài 3: Ca-lép

C. Song Xuân

4

Thiếu Nhi

Bài 13: Bài Trắc Nghiệm

C. Hoàng Khánh

13

Đọc thêm...