Get Adobe Flash player
Các Ban Ngành Trường Chúa Nhật Chúa Nhật 24.10.2010


Chúa Nhật 24.10.2010

Chỉ mục bài viết
Chúa Nhật 24.10.2010
LỚP THANH NIÊN
LỚP THIẾU NIÊN
LỚ PTHIẾU NHI
Tất cả các trang

Trường Chúa Nhật Hội Thánh Tin Lành Đà Lạt
Chúa nhật Ngày 24.10.2010

Lớp

Bài học

Giáo viên

Hiện Diện

Ghi Chú

Các Ông

LÀM BÀI ÔN

Ô. Hồ Phước

12


Các Bà

LÀM BÀI ÔN

C. Nguyễn Thị Kim Hoa

32


Tráng Niên

LÀM BÀI ÔN

C. Ông Thị Thanh Tâm

12


Thanh Niên

LÀM BÀI ÔN

A. Trần Bằng

8


Thiếu Niên Bài 12: Mạc-đô-chê và Ê-xơ-tê
C. Nguyễn Vũ Song Xuân
6

Thiếu Nhi

Bài 10: Làm Gương Cho Người Khác

C. Trần Thị Thái An

6


Vãng Lai LÀM BÀI ÔN C. Phước Đức
27

LỚP CÁC ÔNG, LỚP CÁC BÀ, LỚP TRÁNG NIÊN, VÃNG LAI

LÀM BÀI ÔN