Get Adobe Flash player
Các Ban Ngành Trường Chúa Nhật Chúa Nhật 17.10.2010 - LỚP THANH NIÊN


Chúa Nhật 17.10.2010 - LỚP THANH NIÊN

Chỉ mục bài viết
Chúa Nhật 17.10.2010
LỚP THANH NIÊN
LỚP THIẾU NIÊN
LỚ PTHIẾU NHI
Tất cả các trang

LỚP THANH NIÊN

BÀI 40: LÒNG  TRUNG TÍN CỦA ĐA-NI-ÊN
Kinh Thánh: Đa-ni-ên 1:1-21
Câu gốc:
"Vả, Đa-ni-ên quyết định trong lòng rằng không chịu ô uế
bởi đồ ngon vua ăn và rượu vua uống,
nên cầu xin người làm đầu hoạn quan để đừng
bắt mình phải tự làm ô uế."

Đa-ni-ên 1 :8

Bài học:
1.      Đa-ni-ên trung tín dầu mọi sự thay đổi (c1-7)
2.      Đa-ni-ên trung tín dầu ở giữa sự cám dỗ (c8-16)
3.      Phần thưởng cho sự trung tín của Đa-ni-ên (c 17-21)