Get Adobe Flash player
Các Ban Ngành Trường Chúa Nhật Chúa Nhật 17.10.2010


Chúa Nhật 17.10.2010

Chỉ mục bài viết
Chúa Nhật 17.10.2010
LỚP THANH NIÊN
LỚP THIẾU NIÊN
LỚ PTHIẾU NHI
Tất cả các trang

Trường Chúa Nhật Hội Thánh Tin Lành Đà Lạt
Chúa nhật Ngày 17.10.2010

Lớp

Bài học

Giáo viên

Hiện Diện

Ghi Chú

Các Ông

Bài 26: Cam Kết Tìm Kiếm Chúa

Ô. Hồ Phước

12


Các Bà

Bài 26: Cam Kết Tìm Kiếm Chúa

C. Nguyễn Thị Kim Hoa

32


Tráng Niên

Bài 26: Cam Kết Tìm Kiếm Chúa

C. Ông Thị Thanh Tâm

12


Thanh Niên

Bài 40: Lòng Trung Tín Của Đa-ni-ên

A. Trần Bằng

8


Thiếu Niên Bài 10: Ba-rúc
C. Lô Thị Kim Ngân
6

Thiếu Nhi

Bài 10: Giúp Đỡ Người Khác

C. Trần Thị Thái An

8


Vãng Lai Bài 26: Cam Kết Tìm Kiếm Chúa C. Phước Đức
27

LỚP CÁC ÔNG, LỚP CÁC BÀ, LỚP TRÁNG NIÊN, VÃNG LAI

BÀI 25: CAM KẾT TÌM KIẾM CHÚA
Kinh Thánh: Ê-sai 55:1-11
Câu gốc: "
Hãy tìm kiếm Đức Giê-hô-va đang khi mình gặp được,
hãy kêu cầu đang khi Ngài ở gần."
Ê-sai 55:6

Bài học:

I.  Tìm nguồn nước sống (Ê-sai 55 :1-3)

A.  Lời mời thiên thượng
B.  Lời Chúa hứa
C.  Giao ước thiên thượng

II.  Tìm kiếm Chúa (Ê-sai 55 :6-7)

A.  Lời khích lệ tìm kiếm Chúa
B.  Lý do tìm kiếm Chúa

III.  Nhận biết đường lối Chúa (Ê-sai 55 :8-11)

A.  Ý tưởng Chúa kỳ diệu
B.  Đường lối vững chải của Chúa