Get Adobe Flash player
Các Ban Ngành Trường Chúa Nhật Chúa Nhật 26.09.2010


Chúa Nhật 26.09.2010

Chỉ mục bài viết
Chúa Nhật 26.09.2010
LỚP THANH NIÊN
LỚP THIẾU NIÊN
LỚ PTHIẾU NHI
Tất cả các trang

Trường Chúa Nhật Hội Thánh Tin Lành Đà Lạt
Chúa nhật Ngày 26.09.2010

Lớp

Bài học

Giáo viên

Hiện Diện

Ghi Chú

Các Ông

Bài Bài 24: Tái Cam Kết Sống Theo Đường Lối Chúa

A. Bùi Văn Quang

13


Các Bà

Bài Bài 24: Tái Cam Kết Sống Theo Đường Lối Chúa

C. Trần Huy Khiêm

36


Tráng Niên

Bài Bài 24: Tái Cam Kết Sống Theo Đường Lối Chúa

A. Trương Văn Hải

16


Thanh Niên

Làm Bài Ôn

A. Trần Bằng

11


Thiếu Niên

Bài 8: Người đàn bà góa ở Sa-rép-ta

A. Lê Thành Tín

6


Thiếu Nhi

Bài Ôn

C. Trần Thị Thái An

6


Vãng Lai Bài Bài 24: Tái Cam Kết Sống Theo Đường Lối Chúa C. Võ Thị Nhàn 38

LỚP CÁC ÔNG, LỚP CÁC BÀ, LỚP TRÁNG NIÊN, VÃNG LAI

BÀI 22: KÊU GỌI SỐNG CÔNG CHÍNH

Kinh Thánh: Ô-sê 4:1-4; 7:1-2; 12:6-9; 14:1
Câu gốc: "Hỡi con cái Y-sơ-ra-ên, hãy nghe lời của Đức Giê-hô-va;
vì Đức Giê-hô-va có sự kiện cáo với dân đất nầy,
bởi trong đất nầy chẳng có lẽ thật,
chẳng có nhân từ, cũng chẳng có sự nhìn biết Đức Chúa Trời."

Ô-sê 4:1

Bài học:

I. Chúa lên án Y-sơ-ra-ên (Ô-sê:1-3)

A.  Dân chúng không nhìn biết Chúa
B.  Tội ác lan tràn
C.  Bịnh tật và đau thương

II.  Cả nước gian trá (Ô-sê7:1-2; 12:8-9)

A.  Tiếp tục sống trong tội ác
B.  Chúa đau lòng trước tội ác dâng tràn
C.  Cả nước không biết rằng mình sống gian trá