Get Adobe Flash player
Các Ban Ngành Trường Chúa Nhật Chúa Nhật 12.09.2010


Chúa Nhật 12.09.2010

Chỉ mục bài viết
Chúa Nhật 12.09.2010
LỚP THANH NIÊN
LỚP THIẾU NIÊN
LỚ PTHIẾU NHI
Tất cả các trang

Trường Chúa Nhật Hội Thánh Tin Lành Đà Lạt
Chúa nhật Ngày 12.09.2010

Lớp

Bài học

Giáo viên

Hiện Diện

Ghi Chú

Các Ông

Bài 22: Đấng Cơ Đốc Sẽ Trở Lại

A. Nguyễn Văn Thanh

13

Các Bà

Bài 22: Đấng Cơ Đốc Sẽ Trở Lại

C. Nguyễn Thị Kim Hoa

38

Tráng Niên

Bài 22: Đấng Cơ Đốc Sẽ Trở Lại

C. Ông Thanh Tâm

15

Thanh Niên

Bài 36: Thành Giê-ru-sa-lem Bị Hạ

A. Lê Thành An

8

Thiếu Niên

Làm Bài Ôn

C. Nguyễn Vũ Song Xuân

4

Thiếu Nhi

Bài 7: Nhờ Cậy Chúa Để Có Quyết Định Khôn Ngoan

C. Thái An

8

Vãng Lai Bài 22: Đấng Cơ Đốc Sẽ Trở Lại C. Võ Thị Nhàn 18

LỚP CÁC ÔNG, LỚP CÁC BÀ, LỚP TRÁNG NIÊN, VÃNG LAI

BÀI 22: ĐẤNG CƠ ĐỐC SẼ TRỞ LẠI

Kinh Thánh: Khải-huyền 22:6-10, 12-13,16-21
Câu gốc: "Đấng làm chứng cho những điều ấy, phán rằng: Phải, ta đến mau chóng. -
_A-men, lạy Đức Chúa Jêsus, xin hãy đến!"

Khải huyền 22 :20

Bài học:

I. Lời kêu gọi vâng phục (22 :6-10)

A. Tương lai chắc chắn của sách khải thị
B. Đấng Cơ Đốc sắp trở lại
C. Mệnh lệnh thờ phượng Chúa
D. Sự cấp bách về những lời tiên tri của sách khải thị

II. Sự trở lại của Đấng Cơ Đốc (22 :12-13, 16-21)

A. Ngày tính sổ trong tương lai
B. Sự bảo đảm của Chúa
C. Lời mời gọi tin nhận
D. Sự cảnh cáo của Chúa
E. Sự trở lại chắc chắn của Chúa
F. Ân sủng dư dật của Chúa