Get Adobe Flash player
Các Ban Ngành Trường Chúa Nhật Chúa Nhật 05.09.2010


Chúa Nhật 05.09.2010

Chỉ mục bài viết
Chúa Nhật 05.09.2010
LỚP THANH NIÊN
LỚ PTHIẾU NHI
Tất cả các trang

Trường Chúa Nhật Hội Thánh Tin Lành Đà Lạt
Chúa nhật Ngày 05.09.2010

Lớp

Bài học

Giáo viên

Hiện Diện

Ghi Chú

Các Ông

Bài ôn tháng 8/2010


8


Các Bà

Bài ôn tháng 8/2010


32


Tráng Niên

Bài ôn tháng 8/2010


10


Thanh Niên

Bài 35: Tiên Tri Giê-rê-mi Bị Bắt Bớ

A. Trần Bằng

8


Thiếu Niên

NGHỈ
(
Khai giảng năm học mới)
Thiếu Nhi

Bài 6: Sử Dụng Tiền Bạc Cách Khôn Ngoan

C. Hoàng Khánh

8


Vãng Lai Bài ôn tháng 8/2010 8

LỚP CÁC ÔNG, LỚP CÁC BÀ, LỚP TRÁNG NIÊN

BÀI ÔN THÁNG 8-2010