Get Adobe Flash player
Các Ban Ngành Trường Chúa Nhật Chúa Nhật 29.08.2010


Chúa Nhật 29.08.2010

Chỉ mục bài viết
Chúa Nhật 29.08.2010
LỚP THANH NIÊN
LỚP THIẾU NIÊN
LỚ PTHIẾU NHI
Tất cả các trang

Trường Chúa Nhật Hội Thánh Tin Lành Đà Lạt
Chúa nhật Ngày 29.08.2010

Lớp

Bài học

Giáo viên

Hiện Diện

Ghi Chú

Các Ông

Bài 21: Chúa Ở Giữa Chúng Ta

Anh Nguyễn Văn Thanh

11

Các Bà

Bài 21: Chúa Ở Giữa Chúng Ta

C. Hồ Thị Hiệp

36

Tráng Niên

Bài 21: Chúa Ở Giữa Chúng Ta

C. Ông Thanh Tâm

14

Thanh Niên

Bài 34:Sách tiên tri của Giê-rê-mi

C. Ông Thị Chuyên

9

Thiếu Niên

Bài 8: Người Đàn Bà Góa Ở
Sa-rép-ta

A. Lê Thành Tín

4

Thiếu Nhi

Bài 5: Xây Dựng Đền Thờ Cách Khôn Ngoan

C. Thái An

10

Vãng Lai Bài 21: Chúa Ở Giữa Chúng Ta C. Võ Thị Nhàn 19

LỚP CÁC ÔNG, LỚP CÁC BÀ, LỚP TRÁNG NIÊN, VÃNG LAI

Bài 21: CHÚA Ở GIỮA CHÚNG TA
Kinh Thánh:  Khải-thị  21:9-10; 21:22-22:5
Câu Gốc: "Và chúng sẽ không cần đến ánh sáng đèn hay ánh sáng mặt trời,
vì Chúa là Đức Chúa Trời sẽ soi sáng cho;
và chúng sẽ trị vì đời đời."

Khải thị 22:5

Bài học:
I.  Đại cương về Giê-ru-sa-lem mới (21:9-10, 22-27)

A. Thành thánh Giê-ru-sa-lem
B. Sự hiện diện của Đấng Thánh
C. Sự vinh quang và vinh dự của các dân tộc
D. Sự hiện diện của đạo đức trong thành phố

II. Sự sống đời đời (22:1-2)

A. Sông nước hằng sống
B. Thờ phượng và phục vụ Chúa
C. Trị vì với Chúa