Get Adobe Flash player
Các Ban Ngành Trường Chúa Nhật


Bài Học Hằng Tuần

Chúa Nhật 24.10.2010

Trường Chúa Nhật Hội Thánh Tin Lành Đà Lạt
Chúa nhật Ngày 24.10.2010

Lớp

Bài học

Giáo viên

Hiện Diện

Ghi Chú

Các Ông

LÀM BÀI ÔN

Ô. Hồ Phước

12


Các Bà

LÀM BÀI ÔN

C. Nguyễn Thị Kim Hoa

32


Tráng Niên

LÀM BÀI ÔN

C. Ông Thị Thanh Tâm

12


Thanh Niên

LÀM BÀI ÔN

A. Trần Bằng

8


Thiếu Niên Bài 12: Mạc-đô-chê và Ê-xơ-tê
C. Nguyễn Vũ Song Xuân
6

Thiếu Nhi

Bài 10: Làm Gương Cho Người Khác

C. Trần Thị Thái An

6


Vãng Lai LÀM BÀI ÔN C. Phước Đức
27

Đọc thêm...

Chúa Nhật 17.10.2010

Trường Chúa Nhật Hội Thánh Tin Lành Đà Lạt
Chúa nhật Ngày 17.10.2010

Lớp

Bài học

Giáo viên

Hiện Diện

Ghi Chú

Các Ông

Bài 26: Cam Kết Tìm Kiếm Chúa

Ô. Hồ Phước

12


Các Bà

Bài 26: Cam Kết Tìm Kiếm Chúa

C. Nguyễn Thị Kim Hoa

32


Tráng Niên

Bài 26: Cam Kết Tìm Kiếm Chúa

C. Ông Thị Thanh Tâm

12


Thanh Niên

Bài 40: Lòng Trung Tín Của Đa-ni-ên

A. Trần Bằng

8


Thiếu Niên Bài 10: Ba-rúc
C. Lô Thị Kim Ngân
6

Thiếu Nhi

Bài 10: Giúp Đỡ Người Khác

C. Trần Thị Thái An

8


Vãng Lai Bài 26: Cam Kết Tìm Kiếm Chúa C. Phước Đức
27

Đọc thêm...

Chúa Nhật 10.10.2010

Trường Chúa Nhật Hội Thánh Tin Lành Đà Lạt
Chúa nhật Ngày 10.10.2010

Lớp

Bài học

Giáo viên

Hiện Diện

Ghi Chú

Các Ông

Bài 25: Cam Kết Thờ Phượng Chúa

Ô. Hồ Phước

12


Các Bà

Bài 25: Cam Kết Thờ Phượng Chúa

C. Hồ Thị Hiệp

34


Tráng Niên

Bài 25: Cam Kết Thờ Phượng Chúa

A. Trương Văn Hải

12


Thanh Niên

Bài 39: Con Sông Phước Hạnh

A. Lê Thành An

9


Thiếu Niên Bài 9: Mi-chê A. Lê Thành Tín 6

Thiếu Nhi

Bài 9: Bày Tỏ Đức Tin Với Người Khác

C. Đinh Thị Hoàng Khánh

8


Vãng Lai Bài 25: Cam Kết Thờ Phượng Chúa C. Phước Đức
27

Đọc thêm...

Chúa Nhật 03.10.2010

Trường Chúa Nhật Hội Thánh Tin Lành Đà Lạt
Chúa nhật Ngày 03.10.2010

Lớp

Bài học

Giáo viên

Hiện Diện

Ghi Chú

Các Ông

Làm Bài Ôn Tháng 9/2010

A. Bùi Văn Quang

13


Các Bà

Làm Bài Ôn Tháng 9/2010

C. Trần Huy Khiêm

34


Tráng Niên

Làm Bài Ôn Tháng 9/2010

A. Trương Văn Hải

14


Thanh Niên

Bài 38: Người Chăn Chiên

C. Ông Thị Chuyên

6


Thiếu Niên

Bài 8: Người Đàn Bà Góa Ở Sa-rép-ta

C. Nguyễn Thị Song Xuân

6


Thiếu Nhi

Bài 8: Ảnh Hưởng Tốt Đến Người Khác

C. Nguyễn Thị Kim Hoa

8


Vãng Lai Làm Bài Ôn Tháng 9/2010 C. Võ Thị Nhàn 16

Đọc thêm...

Chúa Nhật 26.09.2010

Trường Chúa Nhật Hội Thánh Tin Lành Đà Lạt
Chúa nhật Ngày 26.09.2010

Lớp

Bài học

Giáo viên

Hiện Diện

Ghi Chú

Các Ông

Bài Bài 24: Tái Cam Kết Sống Theo Đường Lối Chúa

A. Bùi Văn Quang

13


Các Bà

Bài Bài 24: Tái Cam Kết Sống Theo Đường Lối Chúa

C. Trần Huy Khiêm

36


Tráng Niên

Bài Bài 24: Tái Cam Kết Sống Theo Đường Lối Chúa

A. Trương Văn Hải

16


Thanh Niên

Làm Bài Ôn

A. Trần Bằng

11


Thiếu Niên

Bài 8: Người đàn bà góa ở Sa-rép-ta

A. Lê Thành Tín

6


Thiếu Nhi

Bài Ôn

C. Trần Thị Thái An

6


Vãng Lai Bài Bài 24: Tái Cam Kết Sống Theo Đường Lối Chúa C. Võ Thị Nhàn 38

Đọc thêm...