Get Adobe Flash player


Lịch Cắm Hoa 2010

BẢNG PHÂN CÔNG

NGÀY THÁNG NHÓM PHỤ TRÁCH Ghi chú
THÁNG 01
03-01-2010 Thái An, Ngọc Dung, Ngọc Quyên Tiệc Thánh
10-01-2010 Trương Thị Hà, Trương Thị Hằng, Ái Lan
17-01-2010 Vương Giao, Bích Thùy, Chuyên Tâm
24-01-2010 Thái An, Ngọc Dung, Ngọc Quyên Truyền Giảng
31-01-2010 Trương Thị Hà, Trương Thị Hằng, Ái Lan
THÁNG 02
07-02-2010 Vương Giao, Bích Thùy, Chuyên Tâm Tiệc Thánh
14-02-2010 Thái An, Ngọc Dung, Ngọc Quyên Tết Nguyên Đán
21-02-2010 Trương Thị Hà, Trương Thị Hằng, Ái Lan
28-02-2010 Vương Giao, Bích Thùy, Chuyên Tâm
THÁNG 03
07-03-2010 Thái An, Ngọc Dung, Ngọc Quyên Tiệc Thánh
14-03-2010 Trương Thị Hà, Trương Thị Hằng, Ái Lan
21-03-2010 Vương Giao, Bích Thùy, Chuyên Tâm Truyền Giảng
28-03-2010 Thái An, Ngọc Dung, Ngọc Quyên
THÁNG 04
01-04-2010 Trương Thị Hà, Trương Thị Hằng, Ái Lan Lễ Thương Khó - Tiệc Thánh
04-04-2010 Vương Giao, Bích Thùy, Chuyên Tâm Lễ Phục Sinh - Tiệc Thánh
11-04-2010 Thái An, Ngọc Dung, Ngọc Quyên
18-04-2010 Trương Thị Hà, Trương Thị Hằng, Ái Lan
25-04-2010 Vương Giao, Bích Thùy, Chuyên Tâm Truyền Giảng
THÁNG 05
02-05-2010 Thái An, Ngọc Dung, Ngọc Quyên, Hoàng Khánh
Tiệc Thánh
09-05-2010 Trương Thị Hà, Trương Thị Hằng, Ái Lan
13-05-2010 Vương Giao, Bích Thùy, Chuyên Tâm, Thanh Diệu, Ái Liên
Lễ Thăng Thiên
16-05-2010 Thái An, Ngọc Dung, Ngọc Quyên, Hoàng Khánh
23-05-2010 Trương Thị Hà, Trương Thị Hằng, Ái Lan Lễ Ngũ Tuần, Truyền Giảng
30-05-2010 Vương Giao, Bích Thùy, Chuyên Tâm, Thanh Diệu, Ái Liên
THÁNG 06
06-06-2010 Thái An, Ngọc Dung, Ngọc Quyên, Hoàng Khánh Tiệc Thánh
13-06-2010 Trương Thị Hà, Trương Thị Hằng, Ái Lan Ngày Thiếu Nhi Tin Lành
20-06-2010 Vương Giao, Bích Thùy, Thanh Diệu, Ái Liên Truyền Giảng
27-06-2010 Thái An, Ngọc Dung, Ngọc Quyên, Hoàng Khánh
THÁNG 07
04-07-2010 Trương Thị Hà, Trương Thị Hằng, Ái Lan Tiệc Thánh
11-07-2010 Vương Giao, Bích Thùy, Thanh Diệu, Ái Liên
18-07-2010 Thái An, Ngọc Dung, Ngọc Quyên, Hoàng Khánh Truyền Giảng
25-07-2010 Trương Thị Hà, Trương Thị Hằng, Ái Lan
THÁNG 08
01-08-2010 Vương Giao, Bích Thùy, Thanh Diệu, Ái Liên Tiệc Thánh
08-08-2010 Thái An, Ngọc Dung, Ngọc Quyên, Hoàng Khánh Ngày Kinh Thánh
15-08-2010 Trương Thị Hà, Trương Thị Hằng, Ái Lan
22-08-2010 Vương Giao, Bích Thùy, Thanh Diệu, Ái Liên Truyền Giảng
29-08-2010 Thái An, Ngọc Dung, Ngọc Quyên, Hoàng Khánh
THÁNG 09
05-09-2010 Trương Thị Hà, Trương Thị Hằng, Ái Lan Tiệc Thánh
12-09-2010 Vương Giao, Bích Thùy, Thanh Diệu, Ái Liên Ngày Cơ Đốc Giáo Dục
19-09-2010 Thái An, Ngọc Dung, Ngọc Quyên, Hoàng Khánh
26-09-2010 Trương Thị Hà, Trương Thị Hằng, Ái Lan Truyền Giảng
THÁNG 10
03-10-2010 Vương Giao, Bích Thùy, Thanh Diệu, Ái Liên Tiệc Thánh
10-10-2010 Thái An, Ngọc Dung, Ngọc Quyên, Hoàng Khánh Thanh Thiếu Niên Tin Lành
17-10-2010 Trương Thị Hà, Trương Thị Hằng, Ái Lan
24-10-2010 Vương Giao, Bích Thùy, Thanh Diệu, Ái Liên Truyền Giảng
31-10-2010 Thái An, Ngọc Dung, Ngọc Quyên, Hoàng Khánh
THÁNG 11
07-11-2010 Trương Thị Hà, Trương Thị Hằng, Ái Lan
14-11-2010 Vương Giao, Bích Thùy, Thanh Diệu, Ái Liên Trung Tráng Niên Tin Lành
21-11-2010 Thái An, Ngọc Dung, Ngọc Quyên, Hoàng Khánh
28-11-2010 Trương Thị Hà, Trương Thị Hằng, Ái Lan Truyền Giảng
THÁNG 12
05-12-2010 Vương Giao, Bích Thùy, Thanh Diệu, Ái Liên
12-12-2010 Thái An, Ngọc Dung, Ngọc Quyên, Hoàng Khánh
19-12-2010 Trương Thị Hà, Trương Thị Hằng, Ái Lan
26-12-2010 Vương Giao, Bích Thùy, Thanh Diệu, Ái Liên Giáng Sinh