Get Adobe Flash player


BỐ CỤC SÁCH TIN LÀNH GIĂNG

Cảm tạ Chúa sau một thời gian dài không có chủ tọa Ngài đã cho phép Hội Thánh mời được ông bà Mục sư Bùi Phụng đến quản nhiệm Hội Thánh từ năm 2005 đến nay. Trong thời gian qua, ông đã giúp cho Hội Thánh có lớp học Kinh Thánh mỗi tối thứ hai. Các tín hữu đã học xong Sách Sáng Thế Ký, Sách Khải Huyền. Vào ngày 01 tháng 11 năm 2010, Mục sư quản nhiệm Bùi Phụng tiếp tục lớp học Kinh Thánh này với chương trình học sách Tin Lành Giăng.

Kính mời các con cái Chúa dành thì giờ tham dự lớp học vào lúc 19 giờ mỗi tối thứ hai tại nhà thờ.

XIN CÁC CON CÁI CHÚA CÓ THỂ THEO DÕI BÀI HỌC SÁCH TIN LÀNH GIĂNG TRONG MENU CÁC BAN NGÀNH => KHỐI CƠ ĐỐC GIÁO DỤC => LỚP KINH THÁNH TỐI THỨ HAI

Dưới đây là bố cục của những bài đã học. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thêm để quí con cái Chúa có thể theo dõi.

 

 

SÁCH TIN LÀNH GIĂNG

TỔNG QUÁT

A. TÁC GIẢ: GIĂNG - CON XÊ-BÊ-ĐÊ

B. CHỮ CHÌA KHÓA: TIN

C. CÂU CHÌA KHÓA: GIĂNG 20:30-31

BÀI 1: LỜI CHỨNG VỀ SỰ MẶC KHẢI
CỦA ĐỨC CHÚA JESUS CHRIST

Kinh Thánh: GIĂNG 1:1-51

Câu gốc: GIĂNG 20:30-31

A. LỜI CHỨNG THỨ NHẤT - CHÚA JESUS LÀ NGÔI LỜI (GIĂNG 1:1-5)

1. LOGOS

2. CHÚA JESUS LÀ ĐỨC CHÚA TRỜI ĐỜI ĐỜI (CÂU 1-2)

3. CHÚA JESUS LÀ ĐẤNG TẠO HÓA (CÂU 3)

4. CHÚA JESUS LÀ SỰ SỐNG (CÂU 4-5)

B. LỜI CHỨNG THỨ HAI - CHÚA JESUS LÀ ÁNH SÁNG (GIĂNG 1:6-13)

1. LỜI CHỨNG CỦA GIĂNG BÁP-TÍT

2. ĐẤNG CHRIST BỊ KHƯỚC TỪ

3. ĐẤNG CHRIST ĐƯỢC TIẾP NHẬN

4. CHÚA JESUS LÀ ÁNH SÁNG

C. LỜI CHỨNG THỨ BA - CHÚA JESUS LÀ CON ĐỨC CHÚA TRỜI (GIĂNG 1:14-28)

SỰ NHẬP THỂ

D. LỜI CHỨNG THỨ TƯ - CHÚA JESUS LÀ CHIÊN CON CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI (GIĂNG 1:29-34)

E. LỜI CHỨNG THỨ NĂM - CHÚA JESUS LÀ ĐẤNG MÊSIA (GIĂNG 1:35-42)

F. LỜI CHỨNG THỨ SÁU - CHÚA JESUS LÀ VUA Y-SƠ-RA-ÊN (GIĂNG 1:43-49)

G. LỜI CHỨNG THỨ BẢY - CHÚA JESUS LÀ CON NGƯỜI (GIĂNG 1:50-51)

 

BÀI 2: CHÚA JESUS LÀ AI?

Kinh Thánh: GIĂNG 1:19-51

Câu gốc: GIĂNG 1:29

A.  NHÂN CHỨNG - GIĂNG BÁP-TÍT

1. GIĂNG BÁP-TÍT LÀ AI?

2. TA LÀ TIẾNG KÊU TRONG ĐỒNG VẮNG

3. GIĂNG LÀM BÁP-TÊM CHO DÂN CHÚNG

B.  LỜI CHỨNG

1. CHÚA JESUS LÀ ĐẤNG CỨU THẾ

2. CHÚA JESUS LÀ ĐẤNG MÊSIA

3. CHÚA JESUS LÀ CON ĐỨC CHÚA TRỜI

C. KẾT QUẢ

1.  ANH-RÊ

2. GIĂNG

3. SI-MÔN PHI-E-RƠ

4. PHI-LÍP

5. NA-THA-NA-ÊN

BÀI 3: CHÚA JESUS LÀM PHÉP LẠ

Kinh Thánh: GIĂNG 2:1-25

Câu gốc: GIĂNG 2:11

A. CHÚA JESUS LÀM PHÉP LẠ HÓA NƯỚC THÀNH RƯỢU ĐỂ MÔN ĐỒ TIN NGÀI

1. CƠ HỘI - NGÀI DỰ TIỆC CƯỚI

2. PHẢN ỨNG CỦA CHÚA JESUS - NGÀI ĐÁP ỨNG NHU CẦU

3. KẾT QUẢ

B. CHÚA JESUS DẸP SẠCH ĐỀN THỜ ĐỂ NHIỀU NGƯỜI TIN NGÀI

1. CƠ HỘI - LỄ VƯỢT QUA

2. PHẢN ỨNG CỦA CHÚA JESUS

3. KẾT QUẢ

BÀI 4: SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI

Kinh Thánh: GIĂNG 3:1-36

Câu gốc: GIĂNG 3:16

A. BẢN CHẤT CỦA SỰ SANH THUỘC LINH

1. SỰ TÁI SANH

2. NI-CÔ-ĐEM GẶP CHÚA

3. BÀI GIẢNG ĐẦU TIÊN CỦA CHÚA JESUS CHO NI-CÔ-ĐEM

4. KẾ HOẠCH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI

5. ĐỨC CHÚA TRỜI BAN CHO CON MỘT

6. CHÚA JESUS GIÁNG SINH

B. LỜI CHỨNG CỦA GIĂNG XÁC NHẬN CHÚA JESUS LÀ CON ĐỨC CHÚA TRỜI

1. GIĂNG BÁP-TÍT

2. SỨ ĐỒ GIĂNG

BÀI 5: NƯỚC HẰNG SỐNG

Kinh Thánh: GIĂNG 4:1-54

Câu gốc: GIĂNG 4:14

A. CHÚA JESUS ĐÁP ỨNG NHU CẦU SỰ SỐNG

1. NGƯỜI ĐÀN BÀ SA-MA-RI, NHẬN BIẾT:

a. CHÚA JESUS LÀ NGƯỜI DO THÁI

b. CHÚA JESUS LÀ CHÚA

c. CHÚA JESUS LÀ TIÊN TRI

d. CHÚA JESUS LÀ ĐẤNG CHRIST

2. CÁC MÔN ĐỒ

a. MỐI BẬN TÂM CỦA CÁC MÔN ĐỒ LÀ THỨC ĂN

b. MỐI BẬN TÂM CỦA CHÚA JESUS LÀ TRUYỀN GIÁO

3. DÂN SA-MA-RI

a. LỜI CHỨNG CỦA NGƯỜI ĐÀN BÀ SA-MA-RI

b. DÂN SA-MA-RI TRONG THÀNH SI-KHA TIN CHÚA

B. CHÚA JESUS CHỮA LÀNH CHO NGƯỜI CON TRAI QUAN THỊ VỆ

1. BẰNG CHỨNG CỦA ĐỨC TIN

2. TIẾN TRÌNH CỦA ĐỨC TIN

a. TÌM KIẾM

b. CẦU XIN

c. VÂNG LỜI

d. KHẲNG ĐỊNH

e. LÀM CHỨNG

BÀI 6: THẨM QUYỀN CỦA CHÚA JESUS

Kinh Thánh: GIĂNG 5:1-47

Câu gốc: GIĂNG 5:17

A. SỰ CHỮA LÀNH NGƯỜI BẠI TẠI AO BÊ-TẾT-ĐA (GIĂNG 5:1-9)

1. THỜI GIAN BỊ BỆNH 38 NĂM

2. NHẰM NGÀY LỄ CỦA NGƯỜI GIU-ĐA: có 3 kỳ lễ quan trọng:

  • LỄ VƯỢT QUA
  • LỄ LỀU TẠM
  • LỄ NGŨ TUẦN

PHẦN TÌM HIỂU THÊM:
THÀNH GIÊ-RU-SA-LEM SAU NHIỀU LẦN XÂY DỰNG CÓ 16 CỬA (CỔNG RA VÀO) ĐƯỢC CHÉP TRONG KINH THÁNH

1) CỬA CHIÊN - NAY LÀ CỬA Ê-TIÊN. (Nê-hê-mi 3:1 AO BÊ-TẾT-ĐA NẰM GẦN CỬA CHIÊN)

2) CỬA CÁ (Nê 3:3)

3) CỬA CŨ (Nê 3:6)

4) CỬA TRŨNG (Nê 3:13)

5) CỬA PHÂN (Nê 3:13,14)

6) CỬA GIẾNG (Nê 3:15)

7) CỬA NƯỚC (Nê 3:26)

8) CỬA NGỰA (Nê 3:28)

9) CỬA ĐÔNG (Nê 3:29)

10) CỬA MI-PHƠ-CÁT (Nê 3:21)

11) CỬA GÓC (IICác 14:13; IISử 26:9)

12) CỬA ÉP-RA-IM (Nê 8:16; 12:39), còn được gọi là: CỬA BÊN-GIA-MIN (Giê 38:7; Xa 14:10), NAY LÀ CỬA ĐA-MÁCH

13) CỬA GIÔ-SUÊ (IICác 23:8)

14) CỬA SUỐI (Nê 12:37)

15) CỬA NGỤC (Nê 12:39)

16) CỬA GỐM (Giê 19:2)

THÀNH GIÊ-RU-SA-LEM MỚI TRÊN TRỜI CÓ 12 CỬA THÀNH, MỖI VÁCH CÓ 3 CỬA, LẤY TÊN THEO 12 CHI PHÁI CỦA CON CHÁU Y-SƠ-RA-ÊN (KHẢI 21:10-14)

B. TRANH LUẬN - CHÚA JESUS LÀ CHỦ NGÀY SA-BÁT - THẦM QUYỀN TRÊN LUẬT PHÁP (GIĂNG 5:10-18)

C. NHỮNG LỜI TUYÊN BỐ - CHỨNG MINH (GIĂNG 5:19-47)

1. CHÚA JESUS ĐỒNG CÔNG VỚI ĐỨC CHÚA TRỜI (GIĂNG 5:19-30)

2. BỐN MINH CHỨNG (GIĂNG 5:31-40)

a. LỜI CHỨNG CỦA GIĂNG BÁP-TÍT

b. LỜI CHỨNG TỪ CÔNG VIỆC - PHÉP LẠ

c. LỜI CHỨNG TỪ ĐỨC CHÚA TRỜI

d. LỜI CHỨNG TỪ KINH THÁNH

3. CHỐNG ĐỐI - KHƯỚC TỪ ĐẤNG CHRIST (GIĂNG 5:41-47)

a. KHÔNG MUỐN ĐẾN CÙNG CHÚA JESUS

b. KHÔNG YÊU MẾN ĐỨC CHÚA TRỜI

c. TIẾP NHẬN CHRIST GIẢ

4. TÌM KIẾM VINH HIỂN TỪ CON NGƯỜI

5. KHÔNG TIN LỜI MÔI-SE VÀ CÁC TIÊN TRI

 

 

BÀI 7: CHÚA JESUS LÀ BÁNH HẰNG SỐNG

Kinh Thánh: GIĂNG 6:1-71

Câu gốc: GIĂNG 6:35

A. CHÚA JESUS BÀY TỎ QUYỀN NĂNG NGÀI TRÊN CÕI TẠO VẬT (GIĂNG 6:1-21)

1. CHÚA JESUS BÀY TỎ QUYỀN NĂNG QUA VIỆC HÓA BÁNH NUÔI ĐOÀN DÂN (GIĂNG 6:1-15)

a. BỐI CẢNH

(1) NƠI CHỐN: BẾT-SAI-ĐA

(2) ĐOÀN DÂN ĐÔNG THEO NGÀI

b. ĐỨC TIN

(1) ĐỨC TIN TIÊU CỰC (CÂU 7)

(2) ĐỨC TIN TÍCH CỰC (CÂU 8-9)

c. LỜI TUYÊN XƯNG

2.  CHÚA JESUS HƠN MÔI-SE KHI NGÀI ĐI TRÊN MẶT BIỂN (GIĂNG 6:16-21)

a. NHỮNG NỖI SỢ HÃI CỦA MÔN ĐỒ

b. CHÚA JESUS GIẢI CỨU CÁC MÔN ĐỒ KHỎI MỌI SỢ HÃI

B. CHÚA JESUS LÀ ĐẤNG BAN BÁNH SỰ SỐNG (GIĂNG 6:22-58)

1. CHÚA JESUS ĐÁP ỨNG NHU CẦU THUỘC LINH (GIĂNG 6:22-40)

a. CHÚA JESUS LÀ CÂU TRẢ LỜI (GIĂNG 6:22-29)

(1) CÂU TRẢ LỜI THỨ NHẤT - CHO NHỮNG NGƯỜI NHẬN BIẾT MÌNH ĐANG ĐÓI (GIĂNG 6:22-25)

(a) BIẾT MÌNH CẦN ĐẾN CHÚA CỨU THẾ

(b) NHẬN THẤY SỰ VẮNG MẶT CỦA CHÚA

(c) TÌM KIẾM CHÚA

(d) TÌM ĐƯỢC NGÀI

(2) CÂU TRẢ LỜI THỨ HAI - TẠI SAO CHÚA ẨN MẶT (GIĂNG 6:26-27)

(a) CON NGƯỜI TÌM KIẾM NGÀI VÌ PHÉP LẠ CHỨ KHÔNG PHẢI ĐỂ THỜ PHƯỢNG NGÀI

(b) CON NGƯỜI CHỈ TÌM KIẾM THỨC ĂN HAY HƯ NÁT

(3) CÂU TRẢ LỜI THỨ BA - CHO NGƯỜI TÌM KIẾM NHU CẦU THUỘC LINH (GIĂNG 6:28-29)

(a) TIN CON ĐỨC CHÚA TRỜI

b. BÁNH SỰ SỐNG DÀNH CHO KẺ TIN NGÀI (GIĂNG 6:30-40)

(1) NGUỒN GỐC BÁNH SỰ SỐNG

(a) NGÀI LÀ CON NGƯỜI (CÂU 27a)

(b) VÌ CON MÀ CHA LÀ ĐỨC CHÚA TRỜI ĐÃ BAN ẤN TÍN (CÂU 27b)

(c) NGÀI LÀ ĐẤNG ĐỨC CHÚA TRỜI SAI ĐẾN THẾ GIAN (CÂU 29)

(d) LÀ ĐẤNG CON NGƯỜI PHẢI TIN THEO (CÂU 29)

c. CHÚA JESUS BAN CHO SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI (GIĂNG 6:41-58)

1. CÁCH ĐỂ DỰ PHẦN TRONG BÁNH SỰ SỐNG (GIĂNG 6:41-51)

2. KẾT QUẢ SAU KHI ĐÃ DỰ PHẨN TRONG BÁNH SỰ SỐNG (GIĂNG 6:52-58)

(1) TÌNH TRẠNG TỘI LỖI CỦA CON NGƯỜI (CÂU 52-53)

(2) KẾT QUẢ CỦA SỰ CỨU RỖI (CÂU 54-58)

(a) NHẬN LÃNH ĐẤNG CHRIST LÀ SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI

(b) NHẬN LÃNH SỰ THỎA MÃN THẬT

(c) CÓ MỐI TƯƠNG GIAO KỲ DIỆU VỚI ĐỨC CHÚA TRỜI

(d) NHẬN ĐƯỢC MỘT ĐỜI SỐNG CÓ Ý NGHĨA VÀ ÍCH LỢI

(e) ĐEM ĐẾN SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI

d. CHÚA JESUS KHIẾN (ĐEM ĐẾN CƠ HỘI) NGƯỜI TA PHẢI QUYẾT ĐỊNH (GIĂNG 6:59-71)

1. CHÚA JESUS TUYÊN BỐ (GIĂNG 6:59-63)

2. CON NGƯỜI QUYẾT ĐỊNH (GIĂNG 6:64-71)

(1) MỘT SỐ NGƯỜI QUYẾT ĐỊNH THEO CHÚA

(2) MỘT SỐ NGƯỜI KHÁC BỎ CHÚA

(3) MỘT SỐ NGƯỜI KHÁC CHỐNG ĐỐI CHÚA

 

BÀI 8: THẨM QUYỀN CỦA LỜI CHÚA

Kinh Thánh: GIĂNG 7:1-52

Câu gốc: GIĂNG 7:17

LỄ LỀU TẠM

1. LỄ MÙA GẶT (XUẤT 23:16)

2. LỄ CHO ĐỨC GIÊ-HÔ-VA (LÊ 23:39)

A. NGUY CƠ VÔ TÍN ĐỐI VỚI LỜI CHÚA (GIĂNG 7:1-13)

1. CHÚA JESUS BUỘC PHẢI LÁNH SANG XỨ GA-LI-LÊ (CÂU 1)

2. ANH EM NGÀI CHẾ GIỄU VÀ KHÔNG TIN (CÂU 2-5)

3. LỜI DẠY CỦA CHÚA (CÂU 6-9)

4. CÓ NHỮNG NHẬN ĐỊNH KHÁC NHAU (CÂU 10-13)

B. NHỮNG PHẢN ỨNG ĐỐI VỚI LỜI DẠY CỦA CHÚA - TRANH LUẬN (GIĂNG 7:14-36)

1. CHÚA JESUS KHẲNG ĐỊNH (CÂU 14-19)

2. LỜI DẠY CỦA CHÚA JESUS KHÔNG MÂU THUẪN VỚI LUẬT PHÁP MÔI-SE (CÂU 20-24)

3. NHỮNG PHẢN ỨNG (CÂU 25-36)

C. NHỮNG HIỆU QUẢ KHÁC NHAU - BẤT ĐỒNG (GIĂNG 7:37-52)

1. LỜI TUYÊN BỐ CỦA CHÚA JESUS (CÂU 37-39)

1. NGÀI LÀ NGUỒN CỦA SỰ SỐNG (CÂU 37)

2. NGÀI LÀ NGUỒN CỦA SỰ SỐNG DƯ DẬT (CÂU 38)

3. NGÀI LÀ NGUỒN CỦA ĐỨC THÁNH LINH (CÂU 39)

2. NHỮNG PHẢN ỨNG (40-52)

1. NHIỀU NGƯỜI TIN THEO VÀ NHẬN ĐƯỢC SỰ SỐNG (40)

- TIN NGÀI LÀ ĐẤNG TIÊN TRI

- TIN NGÀI LÀ ĐẤNG CHRIST

2. MỘT SỐ KHÁC KHÔNG TIN VÀ NGHI VẤN (41-44)

3. MỘT SỐ KHÁC CHỐNG ĐỐI (45-52)

- MUỐN TRỪ KHỬ CHÚA JESUS

 

TẦM QUAN TRỌNG CỦA 7 PHÉP LẠ TRONG SÁCH TIN LÀNH GIĂNG


DẤU LẠDẠY VỀ
SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜIỨNG DỤNG


1. HÓA NƯỚC THÀNH RƯỢU (GIĂNG 2:1-11)

NIỀM VUI CỦA
SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI

NGÀI BIẾN ĐỔI NƯỚC THÀNH RƯỢU => NGÀI CÓ QUYỀN BIẾN ĐỔI ĐỜI SỐNG CHÚNG TA

2. CHỮA LÀNH CON TRAI QUAN THỊ VỆ (GIĂNG 4:46-54) ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯỢC SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI - ĐỨC TIN KHÔNG BAO GIỜ LÀ QUÁ XA TRONG SỰ CHĂM SÓC CỦA CHÚA
3. CHỮA LÀNH NGƯỜI BẠI TẠI AO BÊ-TẾT-ĐA (GIĂNG 5:1-18) QUYỀN NĂNG ĐỂ SỐNG KHÔNG GIỚI HẠN NÀO VƯỢT TRÊN THẨM QUYỀN CỦA CHÚA JESUS
4. HÓA BÁNH NUÔI HƠN 5000 NGƯỜI (GIĂNG 6:1-15) THỰC PHẨM CHO
SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI
CHÚA JESUS CÓ THỂ ĐÁP ỨNG MỌI NHU CẦU SÂU XA NHẤT CỦA CHÚNG TA
5. ĐI BỘ TRÊN MẶT NƯỚC (GIĂNG 6:16-21) HƯỚNG DẪN CHO
SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI
CHÚA JESUS LÀ ĐÁNG CỨU GIÚP TRONG MỌI CƠN BÃO CỦA CUỘC ĐỜI
6. CHỮA LÀNH NGƯỜI MÙ TỪ LÚC MỚI SANH (GIĂNG 9) SỰ SÁNG CHO
SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI
CHÚA JESUS CUNG ỨNG SỰ SÁNG THUỘC LINH VÀ THUỘC THỂ CHO NGƯỜI SẴN SÀNG
7. KÊU LA-XA-RƠ SỐNG LẠI (GIĂNG 11:1-46) CHIẾN THẮNG CỦA SỰ SỐNG TRÊN SỰ CHẾT CHÚA JESUS LÀ CHÚA CỦA SỰ SỐNG VÀ SỰ CHẾT.