Get Adobe Flash player


Lược Sử Ban Tráng Niên - Ban Điều Hành 2012-2013

Chỉ mục bài viết
Lược Sử Ban Tráng Niên
Ban điều hành 2005-2007
Ban điều hành 2007-2008
Ban điều hành 2008-2009
Ban điều hành 2009-2010
Ban điều hành 2010-2011
Ban Điều Hành 2011-2012
Ban Điều Hành 2012-2013
Tất cả các trang

 

BAN ĐIỀU HÀNH 2012-2013

Ủy viên đặc trách: Chấp sự Ông Thị Chuyên

Trưởng ban: Chị Nguyễn Vũ Song Xuân
Phó ban: Anh Nguyễn Thanh Liêm
Thư ký:
Anh Nguyễn Vũ Minh Hiền
Thủ quỹ: Chị Nguyễn Thị Hiền
Ủy viên thờ phượng: Chị Nguyễn Thị Vương Giao