Get Adobe Flash player


Lược Sử Ban Tráng Niên - Ban điều hành 2007-2008

Chỉ mục bài viết
Lược Sử Ban Tráng Niên
Ban điều hành 2005-2007
Ban điều hành 2007-2008
Ban điều hành 2008-2009
Ban điều hành 2009-2010
Ban điều hành 2010-2011
Ban Điều Hành 2011-2012
Ban Điều Hành 2012-2013
Tất cả các trang

BAN ĐIỀU HÀNH 2007-2008:

Ủy viên đặc trách: Mục Sư Bùi Phụng
Trưởng ban: Chị Ông Thị Chuyên
Phó ban: Anh Lê Hoài Thiên Tâm
Thư ký: Chị Lô Thị Kim Ngân
Thủ quỹ: Chị Nguyễn Vũ Song Xuân
Ủy viên: Anh Nguyễn Thanh Liêm