Get Adobe Flash player


Chương Trình Tháng 1-6 năm 2010

CHƯƠNG TRÌNH LỚP THIẾU NIÊN TỪ THÁNG 1 ĐẾN THÁNG 6 NĂM 2010

Ngày Tháng Nội Dung Hướng Dẫn
Thờ Phượng
Chia Sẻ
03-01-2010 Bài học Kinh Thánh: Sự Thờ Phượng Nhóm 3 Chị Nguyễn Thị Vương Giao
10-01-2010 Tăng Trưởng Trong Christ - Bài 12 Nhóm 4 Anh Trương Văn Hải
17-01-2010 Cuộc Đời Chúa Cứu Thế Nhóm 1 Anh Nguyễn Thiên Ý
24-01-2010 Ổn Định Lớp: Bầu Ban Điều Hành
Sinh Nhật
Nhóm 2 Anh Huỳnh Phú Lộc
31-01-2010 Bài học Kinh Thánh: Sự Thờ Phượng Nhóm 3 Chị Nguyễn Thị Vương Giao
07-02-2010 Sinh Hoạt Tất Niên Nhóm 4 Ban Hướng Dẫn
14-02-2010 Thăm Viếng Tết Nhóm 1
21-02-2010 Cuộc Đời Chúa Cứu Thế
Tập hát Phục Sinh
Nhóm 2
Anh Nguyễn Thiên Ý
28-02-2010 Đố Kinh Thánh Ôn Bài Học
Tập hát
Nhóm 3
Anh Huỳnh Phú Lộc
07-03-2010 Thánh Kinh Lược Khảo
Tập Hát
Sinh Nhật
Nhóm 4
Anh Trương Văn Hải

14-03-2010 Tăng Trưởng Trong Christ
Tập hát
Nhóm 1
Chị Ông Thị Thanh Tâm
21-03-2010 Cuộc Đời Chúa Cứu Thế
Tập hát
Nhóm 2 Anh Nguyễn Thiên Ý
28-03-2010 Tổng Dợt Chương Trình Phục Sinh Nhóm 3
04-04-2010 Phục Sinh Nhóm 4
Nhóm chung với Tráng Niên và Thanh Niên
11-04-2010 Ôn Bài Tăng Trưởng Trong Christ
Sinh Nhật
Nhóm 4
Anh Trương Văn Hải
18-04-2010 Cuộc Đời Chúa Cứu Thế Nhóm 1 Anh Nguyễn Thiên Ý
25-04-2010 Đố Kinh Thánh Ôn Bài Học Nhóm 2
Anh Trương Văn Hải
02-05-2010 Thánh Kinh Lược Khảo
Sinh Nhật
Nhóm 3
Chị Nguyễn Thị Vương Giao
09-05-2010 Hiếu Kính Cha Mẹ Nhóm 4
Ban Hướng Dẫn
16-05-2010 Diễn Đàn: "Mối Quan Hệ Với Anh Em Trong Chúa" Nhóm 1 Anh Huỳnh Phú Lộc
23-05-2010 Cuộc Đời Chúa Cứu Thế Nhóm 2
Anh Nguyễn Thiên Ý
30-05-2010 Nhóm Tại Thái Phiên Nhóm 3
Anh Trương Văn Hải
06-06-2010 Thánh Kinh Lược Khảo
Sinh Nhật
Nhóm 4
Chị Ông Thị Thanh Tâm
13-06-2010 Tuổi Mới Lớn Nhóm 1 Chị Nguyễn Thị Vương Giao
20-06-2010 Cuộc Đời Chúa Cứu Thế Nhóm 2
Anh Nguyễn Thiên Ý
27-06-2010 Đố Kinh Thánh Ôn Bài Học Nhóm 3
Anh Huỳnh Phú Lộc