Get Adobe Flash player


Nhận Biết Sự Kêu Gọi

TRẠI HÈ BỒI LINH THANH NIÊN 2010
BÀI HỌC 01 - NHẬN BIẾT SỰ KÊU GỌI

Giảng luận: Mục Sư Quản Nhiệm Bùi Phụng

Kinh thánh: Rôma 8:28-30

Câu gốc: IIPhi-e-rơ 3:18

“ Hãy tấn tới trong ân điển và trong sự thông biết Chúa
và Cứu Chúa chúng ta, là Đức Chúa Giê-Xu Christ.
Nguyền xin vinh hiển về nơi Ngài,

từ rày đến đời đời!
A men.”


Bài học:

1. Sự Kêu Gọi Phổ Quát

-   Đức Chúa Trời kêu gọi toàn thế giới (Mathiơ 11:28)  => nhận được sự cứu rỗi nếu bạn chịu đến với Ngài. (Êsai 45:22a)

-   Bởi ơn Chúa, Ngài đã chọn và kêu gọi mỗi chúng ta.

2. Sự Kêu Gọi Cá Nhân

- Kêu gọi riêng từng cá nhân để hầu việc Chúa. (sự kêu gọi Phao Lô, 12 sứ đồ, …)

Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta để:

- Được sự cứu rỗi.

- Được trở nên con cái Ngài.

- Được nhận sự bình an, niềm vui, phước hạnh.

  • Bạn đã chắc chắn về sự cứu rỗi Chúa dành cho bạn chưa?

- Chính Đức Thánh Linh là Đấng ấn chứng chúng ta là con cái Ngài chứ không phải là cảm xúc riêng tư của chúng ta (Rôma 8:16).

  • Bạn có chắc chắn mình là con cái Đức Chúa Trời không? Là con cái của Đức Chúa Trời thì chúng ta được:

- Đức Chúa Trời tái sanh chúng ta.

- Đức Chúa Trời xưng nghĩa chúng ta.

- Đức Chúa Trời thánh hóa chúng ta, khiến ta càng trở nên giống Ngài.

- Nhưng khi đã là con cái Đức Chúa Trời, Ngài vẫn sẽ sửa trị chúng ta. Hãy cẩn trọng vì ma quỉ chẳng chừa bất kể một lổ hổng nhỏ nào trong cuôc đời mỗi chúng ta.

  • Bạn đã noi gương Chúa Giê-xu chưa?

- Dầu nhiều lúc chúng ta không thể hiểu hay giải thích được tất cả mục đích sự kêu gọi mà Chúa dành riêng cho mình. Nhưng hãy noi gương Chúa bằng cách bước theo Ngài dù khi hanh thông hay lúc gặp nhiều chông gai. Qua đó chúng ta sẽ ngày càng trưởng thành, hiểu được chương trình, sự kêu gọi của Chúa trên cuộc đời mình. Hãy trở nên một người theo Chúa, hầu việc Chúa.

Theo Rôma 8:29 thì sự kêu gọi của Đức Chúa Trời chẳng hề thay đổi trên cuộc đời mỗi chúng ta.

Tạ ơn Ngài!