Get Adobe Flash player


Lược Sử về Ban Thanh Niên

Chỉ mục bài viết
Lược Sử về Ban Thanh Niên
Giai đoạn trước 1975
Giai đoạn sau 1975
Tất cả các trang

Cảm tạ Cha Từ Ái đã ban cho Hội Thánh Chúa tại Đà Lạt có một Ban Thanh Niên giúp cho bao thế hệ thanh niên lớn lên, được thờ phượng, học hỏi Lời Chúa. Rất nhiều tôi tớ, con cái Chúa ngày nay hầu việc Chúa khắp nơi trên thế giới đã xuất thân từ Ban Thanh Niên Hội Thánh tại Đà Lạt. Chúa cũng đã dùng Ban Thanh Niên để giúp cho nhiều con cái Chúa trưởng thành trong đức tin, đứng vững vàng trở nên những người rường cột trong Hội Thánh Chúa trải qua nhiều thế hệ. Cảm tạ Chúa. Vinh hiển thuộc về Ngài.