Get Adobe Flash player
Các Ban Ngành Khối Cơ Đốc Giáo Dục Ban Phụ Nữ Lịch Sinh Hoạt Chương Trình Chiều Chúa Nhật của Ban Phụ Nữ


Chương Trình Chiều Chúa Nhật của Ban Phụ Nữ

 

CHƯƠNG TRÌNH NĂM 2010

THỜI GIAN

CHƯƠNG TRÌNH

PHỤ TRÁCH

THÁNG 1

03-01

* Thờ phượng

HKT: ẢNH HƯỞNG CỦA NGƯỜI NỮ TRONG
GIA ĐÌNH.
KT: Sáng Thế Ký 3: 1-13

Tổ 1

Bà Mục Sư

10-01

* Thờ Phượng

HKT: HỘI THÁNH DẦY DẪY THÁNH LINH

Câu gốc: Xachari 4:6

Tổ 2

Cô Hà

17-01

* Thờ Phượng

Mừng Sinh Nhật Các Bà quý1(Tháng 1,2,3) CA NGỢI, CẢM TẠ CHÚA

Câu gốc: Thi Thiên 69:30

Tổ 3

Cô Hiệp

Các tổ

24-01

* Thờ Phượng

HKT: ĐA-VÍT, NGƯỜI CHĂN DÂN SỰ CHÚA

Câu gốc: II Samuên 8:15

HD: Cô Thìn

Cô Được

31-01

* Thờ Phượng

Đố kinh thánh

Câu gốc: Thi Thiên 139: 37

HD: Chị Đức

Cô Hiệp-Cô Hà

THÁNG 2

07-02

* Thờ Phượng

SINH HOẠT CUỐI NĂM ÂM LỊCH

CA NGỢI, CẢM TẠ CHÚA, LÀM CHỨNG

Tổ 1

Bà Mục Sư

Các tổ

14-02

MÙNG 1 TẾT Canh Dần

ĐI THĂM VIẾNG NGÀY TẾT VỚI HỘI THÁNH


21-02

* Thờ Phượng

HKT: GÌN GIỮ TẤM LÒNG

Câu gốc: Châm ngôn 4:23

Tổ 2

Cô Bình Kim

28-02

* Thờ Phượng

HKT:            NỀN TẢNG

Câu gốc: Mathiơ 7:24

Tổ 3

Cô Đức

THÁNG 3

07-03

* Thờ Phượng

HKT:  XUNG ĐỘT TRONG GIA ĐÌNH

KT: Sáng Thế Ký 16, 18:1-15

Tổ 1

Bà Mục Sư

14-03

* Thờ Phượng

HKT: RA-HÁP, NGƯỜI NỮ CÓ ĐỨC TIN

Câu gốc: Hêbơrơ 11:31

Tổ 2

Cô Hà

21-03

* Thờ Phượng

LÀM CHỨNG ƠN PHƯỚC CHÚA  (2 người)

Câu gốc: Thi Thiên 119:66

Tổ 3

Tổ 1

28-03

* Thờ Phượng

HKT: Y-SÁC, NGƯỜI HÒA THUẬN

Câu gốc: Mathiơ 5:9

Cô Thìn

Cô Hiệp

THÁNG 4

04-04

* Thờ Phượng

HKT: CHIẾU SÁNG CHO NGƯỜI

Câu gốc: Mathiơ 5:16

Tổ 1

Cô Hà

11-04

* Thờ Phượng

HKT: HIỆP MỘT TRONG cHÚA

Câu gốc: Rô ma 12:5

Tổ 2

Cô Ai Minh

18-04

* Thờ Phượng

HKT: SỰ ĂN NĂN Câu gốc: Mác 1:15

Tổ 3

Cô Đức

25-04

* Thờ Phượng

ĐỐ KINH THÁNH

Cô Thìn

Cô Hiệp- Cô Được

THÁNG 5

02-05

* Thờ Phượng

HKT THÁI ĐỘ CHỈ TRÍCH

KT: Dân số Ký 12

Tổ 1

Bà Mục Sư

09-05

* Thờ Phượng

HKT:  GHÊ-ĐÊ-ÔN

Câu gốc: Các quan xét 6:14

Tổ 2

Cô Hà

16-05

* Thờ Phượng

HKT:  NIỀM TIN VÀ CUỘC SỐNG

Câu gốc: Thi Thiên 119:66

Tổ 3

Ông Mục Sư

23-05

* Thờ Phượng

HKT: PHIERƠ ĐẦY DẪY THÁNH LINH

Câu gốc: Công vụ 5:29

Cô Bình Kim

Cô Hiệp

30-05

* Thờ Phượng

MỪNG SINH NHẬT CÁC BÀ QUÝ II

( Tháng 4,5,6)       ĐỐ KINH THÁNH

Cô Thìn

Cô Hà

THÁNG 6

06-06

* Thờ Phượng

HKT: GIA-CỐP, NGƯỜI ĐƯỢC PHƯỚC                VÀ CHÚC PHƯỚC

Câu gốc:   Thi-thiên  62:12

Tổ 1

Cô Bình Kim

13-06

* Thờ Phượng

HKT: GIỮ VỮNG GIA ĐÌNH TRONG ĐƯỜNG LỐI CHÚA        Câu gốc:   Châm ngôn 22:6

Tổ 2

Cô Được

20-06

* Thờ Phượng

HKT: ĐỨC TIN    Câu gốc: Hê-bơ-rơ 11:1

Tổ 3

Cô Đức

27-06

* Thờ Phượng

LÀM CHỨNG CẢM TẠ (2 NGƯỜI)

Câu gốc: Thi Thiên 96:3

Cô Hà

Tổ 2

THÁNG 7

04-07

* Thờ Phượng

HKT: LÒNG CỞI MỞ CỦA NGƯỜI NỮ

KT: Giô-suê  2, 6:15-25

Tổ 1

Bà Mục Sư

11-07

* Thờ Phượng

HKT: GIÔ-SÉP, NGƯỜI EM CỨU SỐNG GIA ĐÌNH

Câu gốc: I Giăng 3:16

Tổ 2

Cô Được

18-07

* Thờ Phượng

HKT: VẤN ĐỀ TỰ DO CÁ NHÂN

Câu gốc: I Cô-rinh-tô 6:12

Tổ 2

Cô Hiệp

25-07

* Thờ Phượng

SINH HOẠT HÈ

Cô Thìn

Ban Điều Hành

THÁNG 8

01-08

* Thờ Phượng

HKT: CHÂN DUNG NGƯỜI TÍN ĐỒ THẬT

Câu gốc: Mathiơ 5:48

Tổ 1

Cô Chuyên

08-08

* Thờ Phượng

HKT: Giá Trị Của Kinh Thánh

Câu gốc: Thi-Thiên 119:18

Tổ 2

Cô Hà

15-08

* Thờ Phượng

HKT: Báp Tem Trong Đức Thánh Linh

Câu gốc: Công vụ 1:5

Tổ 3

Cô Đức

22-08

* Thờ Phượng

MỪNG SINH NHẬT CÁC BÀ QUÝ III

( Tháng 7,8,9)

Cô Thìn

Bà Mục Sư

29-08

* Thờ Phượng

HKT: GIÔ-SUÊ, NGƯỜI CHIA ĐẤT CHO                           DÂN SỰ

Câu gốc: : Giô-suê 24:15C

Cô Hiệp

Cô Hà

THÁNG 9

05-09

* Thờ Phượng

HKT: VUI TRONG MỌI HOÀN CẢNH

KT:   RU-TƠ 3-4

Tổ 1

Bà Mục Sư

12-09

* Thờ Phượng

HKT:  VẤN ĐỀ PHIM ẢNH, SÁCH BÁO

Câu gốc: Thi thiên 119:37

Tổ 2

Cô Bình kim

19-09

* Thờ Phượng

LÀM CHỨNG CẢM TẠ    (2 NGƯỜI)

Câu gốc: Cô-lô-se 3:17

Cô Hà

Tổ 3

26-09

* Thờ Phượng

HKT:  MUỐI CỦA ĐẤT

Câu gốc:   Mathiơ 5:13a

Cô Thìn

Cô Được

THÁNG 10

03-10

* Thờ Phượng

MỪNG SINH NHẬT CÁC BÀ SINH TRONG THÁNG 10

Tổ 1

Cô Hà

10-10

* Thờ Phượng

HKT: PHỤC VỤ NGƯỜI CỦA

ĐỨC CHÚA TRỜI

KT: ICác vua 4:8-37

Tổ 2

Bà Mục Sư

17-10

* Thờ Phượng

HKT: ĐỨC CHÚA TRỜI VÀ THUỘC TÍNH CỦA NGÀI  Câu gốc : II Timôthê 1:12

Tổ 3

Cô Đức

24-10

SINH NHẬT BAN PHỤ NỮ LẦN THỨ 22

* Thờ Phượng

HKT:

Cô Được

Ông Mục sư

31-10

* Thờ Phượng

HKT: ĐƯỜNG VÀO SỰ NÊN THÁNH

Câu gốc: Châm ngôn  28:13

Cô Hiệp

Cô Hà

THÁNG 11

07-11

* Thờ Phượng

HKT: LÀM ĐIỀU THIỆN CHO NGƯỜI KHÁC

KT: Công vụ 9:36-42

Tổ 1

Bà Mục Sư

14-11

* Thờ Phượng

HKT: SA-MU-ÊN, TIÊN TRI CỦA

ĐỨC  CHÚA TRỜI

Câu gốc: IITi-mô-thê 2:15

Tổ 2

Thầy sắn

21-11

* Thờ Phượng

SINH NHẬT CÁC BÀ THÁNG 11,12

ĐỐ KINH THÁNH

Tổ 3

Cô Hiệp, Cô Được

28-11

* Thờ Phượng

HKT SỰ SÁNG CỦA THẾ GIAN

Câu gốc: Ma-thi-ơ 5:16

Cô Bình Kim

Cô Hà

THÁNG 12

05-12

* Thờ Phượng

HKT: NGƯỜI ĐỨNG CHỖ SỨT MẺ

Câu gốc: Ê-xê-chi-ên 22:30

Tổ 1

Ông Mục Sư

12-12

* Thờ Phượng

HKT: NGỢI KHEN, THỜ PHƯỢNG

Câu gốc: Thi thiên 22:3, Giăng 4:23

Tổ 2

Cô Đức

19-12

TỔNG DỢT GIÁNG SINH


26-12

* Thờ Phượng

SINH HOẠT CUỐI NĂM

Tổ 3

Cô Hiệp- Cô Hà